4

Cách hạch toán quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp – Tài khoản 417

Để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” tại các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Kế toán THD xin giới thiệu Cách hạch toán quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp – Tài khoản 417 theo Điều 71 Thông tư 200/2014/TT-BTC mới nhất như sau:

4

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

  1. a) Kế toán số thu về cổ phần hóa:

Nợ TK 1385 – Phải thu về cổ phần hoá

Có TK 417 – Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.

  1. b) Kế toán phản ánh số thu của Quỹ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 138

Có TK 417 – Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.

  1. c) Căn cứ vào báo cáo quyết toán các khoản chi thực hiện chính sách đối với người lao động tại doanh nghiệp cổ phần hoá và chi phí cổ phần hoá do doanh nghiệp cổ phần hóa lập, kế toán tại Công ty mẹ, Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước phản ánh số thu từ chênh lệch thu, chi cổ phần hoá doanh nghiệp và phản ánh số đã chi trả cho người lao động, số chi phí cổ phần hoá, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Nợ TK 417 – Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp.

Có TK 1385 – Phải thu về cổ phần hoá.

  1. d) Khi điều chuyển Quỹ hoặc chi tiền từ Quỹ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 417 – Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Có các TK 111, 112.

đ) Khi có phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ cho các Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, Công ty mẹ, kế toán ghi:

Nợ TK 417 – Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Để hiểu thêm về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mời các bạn xem thêm những bài viết:

  • Cách hạch toán Chi phí khác – TK 811
  • Cách hạch toán tiền mặt – tài khoản 111
  • Cách hạch toán thu nhập khác – TK 711

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *