1-1

Sơ đồ kế toán hạch toán cổ phiếu quỹ theo Thông tư 133 – TK 419

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Kế toán THD xin chia sẻ tới các bạn kế toán viên về cách hạch toán định khoản trên sơ đồ kế toán cổ phiếu quỹ như sau:

1

Việc hạch toán cổ phiếu quỹ cần được thực hiện hoặc theo giá vốn hoặc theo mệnh giá, phương pháp hạch toán cổ phiếu quỹ theo mệnh giá và nhấn mạnh, giao dịch cổ phiếu quỹ theo đúng bản chất nghiệp vụ chứng khoán.

+ Phương pháp hạch toán

– Trong phần “phương thức hạch toán giá vốn”, ta đã biết cách hạch toán giá vốn xem việc mua cổ phiếu quỹ là giao dịch tạm thời giảm vốn chủ sở hữu và việc mua lại này được ghi nhận vào một tài khoản đối ứng với tài khoản vốn chủ sở hữu (tài khoản cổ phiếu quỹ) để giảm nguồn vốn chủ sở hữu.

– Với phương thức hạch toán mệnh giá, ta sẽ thấy cách nhìn vấn đề khác hẳn. Theo đó, cổ phiếu quỹ “bị” xem là sẽ được hủy ngay sau giao dịch mua lại. Nguyên tắc chung của cách hạch toán mệnh giá là việc nó tác động trực tiếp đến vốn góp cổ phần, làm giảm ngay vốn mệnh giá (tức cổ phần) và thặng dư vốn trên sổ sách. Nếu giá mua lại cao hơn nguyên giá sổ sách, thì khoản chênh lệch “bất lợi” này sẽ được trừ ngay vào tài khoản lợi nhuận giữ lại.

– Cách hạch toán mệnh giá được tiến hành bằng bút tích ghi nợ tài khoản cổ phiếu quỹ khoản mệnh giá, ghi nợ tài khoản thặng dư vốn khoản chênh lệch giữa nguyên giá và mệnh giá và ghi có tài khoản tiền mặt.

Để hiểu thêm về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mời các bạn xem thêm những bài viết:

Tham khảo thêm tại đây: http://soketoan.com/dich-vu-ke-toan

  • Sơ đồ kế toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Thông tư 133 – TK 421.
  • Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ theo Thông tư 133 – TK 511
  • Sơ đồ kế toán chi phí phát sinh chung do mỗi bên tham gia liên doanh theo Thông tư 133.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *