2-2

Sơ đồ kế toán TSCĐ hữu hình tự sản xuất theo Thông tư 133.

Kế toán THD xin được chia sẻ cách hạch toán định khoản về TSCĐ hữu hình tự xây dựng hay còn gọi là tự sản xuất trên sơ đồ theo thông tư 133 như sau, mời các bạn tham khảo áp dụng nhé:

2

TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế: Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế là giá thành thực tế của TSCĐ tự xây dựng hoặc tự chế cộng (+) Chi phí lắp đặt, chạy thử. Trường hợp doanh nghiệp dùng sản phẩm do mình sản xuất ra để chuyển thành TSCĐ thì nguyên giá là chi phí sản xuất sản phẩm đó cộng (+) Các chi phí trực tiếp liên quan đến việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Trong các trường hợp trên, không được tính lãi nội bộ vào nguyên giá của tài sản đó. Các chi phí không hợp lý như nguyên liệu, vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác khác sử dụng vượt quá mức bình thường trong quá trình tự xây dựng hoặc tự chế không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình.

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng = Giá trị quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng.

– Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.

Để hiểu thêm về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mời các bạn xem thêm những bài viết:

  • Sơ đồ kế toán chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình theo Thông tư 133.
  • Sơ đồ kế toán các trường hợp khác ghi tăng TSCĐ theo Thông tư 133.
  • Sơ đồ kế toán ghi giảm TSCĐ hữu hình chuyển thành công cụ, dụng cụ theo Thông tư 133.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *